Tuesday, June 11, 2013

RINGO JULIAN

Cat: Ringo Julian, Barcelona 1962, és un artista pop amb una extensa trajectòria com a pintor, dibuixant, cartellista i activista. A més de les seves pintures, destaquen cartells per concerts, portades de discos, happenings i films experimentals, àmbits en els que va treballar fins a finals del segle XX. Actualment a la seva obra hi conflueixen elements de l’art Pop amb una percepció psiquedèlica.

Can Pop Gallery té l’oportunitat d’exposar la sèrie ¿CON QUIÉN ANDAN NUESTRAS HIJAS? (1992-1995), una retrospectiva d’aquest artista pop barceloní que consta de 16 acrílics del total de 69 obres que formaven la sèrie. Es tracta d'obres que convinen components pop i tipogràfics amb retrats de noies, acrílics, alguns dels quals, s’han exposat a vàries ciutats de la Península: Barcelona, Alacant, Lleida, Vitoria-Gasteiz, Tarragona, León i Gijón. I arriben ara a Girona: les obres més Pop de l’artista català més Pop! 
www.ringojulian.com


Esp: Ringo Julián, Barcelona 1962, es un artista pop con una extensa trayectoria como pintor, dibujante, cartelista y activista. Además de sus pinturas destacan carteles para conciertos, portadas de discos, happenings y films experimentales, ámbitos en los que trabajó hasta finales del siglo XX. Actualmente en su obra confluyen elementos del arte pop con una percepción psicodélica.

Can Pop Gallery tiene la oportunidad de exponer la serie ¿CON QUIÉN ANDAN NUESTRAS HIJAS? (1992-1995), una retrospectiva de este artista pop barcelonés que consta de 16 acrílicos del total de 69 obras que formaban la serie. Se trata de obras que combinan componentes pop y tipógraficos con retratos de chicas, acrílicos, algunos de ellos, se han expuesto en varias ciudades de la Península: Barcelona, Alicante, Vitoria-Gasteiz, Tarragona, León y Gijón. Y llegan ahora a Girona: ¡auténticas obras Pop realizadas por un auténtico artista Pop!

“Especialmente interesante resulta la trayectoria del dibujante, cartelista, pintor y activista Ringo Julián, quien ha conseguido conjugar elementos del arte pop con un mensaje antiprohibicionista, todo ello filtrado por una visión psiquedélica, logrando unos resultados francamente sorprendentes." Juan Carlos Usó, en Spanish trip. La aventura psiquedélica en España, Barcelona, La Liebre de Marzo, 2001. 
www.ringojulian.comEng:  Ringo Julian, Barcelona 1962, is a pop artist with an extensive background as a painter, drafter, poster designer and activist. Besides, his paintings highlights include concert posters, record covers, happenings and experimental films, areas in which he worked until the last XX century. Currently, in his works converge elements from Pop Art with a psychedelic perception.

Can Pop Gallery has the opportunity to show the ¿CON QUIÉN ANDAN NUESTRAS HIJAS? (Who are our daughters going with?) series (1992-1995), a retrospective of this Catalan artist consisting of 16 acrylics of the overall 69 that formed the series. These works combine pop and typographic components with portraits of girls, acrylics, some of which have been exhibited in many cities throughout Spain: Barcelona, Alicante, Vitoria-Gasteiz, Tarragona, Leon and Gijon. And now they are reaching Girona: real Pop paintings performed by a real Pop artist! 
www.ringojulian.com


Friday, April 5, 2013

Alvarortega

Brunch Stars
Olimpo Rock

Scooter Girl
Colin

Cat:  ALVARORTEGA (Álvaro Ortega). Més de 20 anys com il.lustrador de premsa, publicita i cómic a Espanya. En aquest recorregut ha publicat varis álbums, sèries d'historietes i il.lustracions a infinitat de mitjans nacionals i estrangers. Tamb obra gràfica, cartelleria, portades de discos i treballs d'animaci. href="http://alvarortega-online.com/">Alvarortega-online

Esp:  ALVARORTEGA (Álvaro Ortega). Más de 20 años como ilustrador de prensa, publicidad y cómic en España. En ese recorrido ha publicado varios álbumes, series de historietas e ilustraciones en infinidad de medios nacionales y extranjeros. También obra gráfica, cartelería, portadas de discos y trabajos de animación.
Alvarortega-online.

Eng:  ALVARORTEGA (Álvaro Ortega). An artist, illustrator and musician for over 20 years, Alvaro Ortega works in newspapers, magazines, comic books, advertising and other graphic media mostly in Spain. To date, he has published comic books, comic strips, art work, prints, posters, record covers and animations both locally and internationally.
Alvarortega-online


Friday, February 15, 2013

Miguel Ferrera


 CatMiguel Ferrera (Sevilla, 1983), il.lustrador i comunicador gràfic, els seus treballs venen marcats i inspirats per la cultura pop : el cinema, la música, fotografies vintage,…
« És un apassionat de la cultura pop i les formes elegants i no ho amaga gens ni mica en les seves obres. Icones del cinema més clàssic es donen la mà amb motius iclús polítics ( aquell Mao amb Coca-Cola amb patates fregides McDonald’s) en unes il.lustracions amb un estil inconfusible i altament adictiu. » Barcomedor

Esp: Miguel Ferrera (Sevilla, 1983),  ilustrador y comunicador gráfico  sus trabajos vienen marcados y inspirados por  la cultura pop: el cine, la música, fotografías vintages...
« Es un apasionado de la cultura pop y las formas elegantes y no lo oculta un ápice en sus obras. Iconos del cine más clásico se dan la mano con motivos incluso políticos (ese Mao con Coca-Cola y patatas fritas de McDonald’s) en unas ilustraciones con un estilo inconfundible y, altamente, adictivo. »
Barcomedor

Eng: Miguel Ferrera (Sevilla, 1983) is an illustrator and graphic communicator, his works are inspired from the Pop culture : movies, music, vintage photographs,...
« He’s passionate about pop culture and the elegant forms and doesn’t hide an inch in their works. More classic movie icons shake hands with even political reasons (that Mao with Coca-Cola and McDonald's fries) in some illustrations with a unique style and highly addictive. » Barcomedor


Saturday, November 17, 2012

Wäwä
Cat: "Les Wäwäs són trossets de l'ànima de la seva creadora (Alba). Cada figura encarna un instant de vida, captura en els seus traços un fragment d'experiència íntima, que a través de l'art, esdevé social. Els ulls silenciosos de les nines semblen entelats de malenconia però, enredat entre les seves cabelleres salvatges, s'amaga un crit de vida, un crit de rebel.lia"

Esp: "Las Wäwas son trocitos del ánima de su creadora (Alba). Cada figura encarna un instante de vida, captura en sus trazos un fragmento de experiencia íntima, que a través del arte, deviene social. Los ojos silenciosos de las muñecas parecen entelados de melancolía pero, enredado entre sus cabelleras salvajes, se esconde un grito de vida, un grito de rebeldía."

Eng:  "Wäwäs are bits of soul of its creator (Alba). Each figure embodies a moment of life, capture in its outlines a piece of intimate experience, that through art becomes social. The quiet eyes of the dolls seem surrounded by melacholy but, tangled among his wild hair, hides a cry of life, a cry of rebellion."


Wednesday, July 18, 2012

Arturo Solari
Cat: 
Artista plàstic d’origen mexicà nascut l’any 1969. 
De formació independent, ha aprés i treballat a diversos estudis i tallers d’artistes i mestres a Mèxic, Espanya i Itàlia. Va estudiar un breu temps a l’Institut d’Arts Visuals a Puebla, Mèxic i a l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona. 

A més de la pintura ha experimentat amb altres tècniques artístiques com el gravat, la serigrafia, la ceràmica i el tapís. Ha presentat més d’un centenar d’exposicions individuals i col·lectives a nombrosos països. La seva obra és part de col·leccions públiques i privades a diversos països d’Europa i Amèrica així com a la Índia i al Japó.

La seva obra té un marcat caràcter autobiogràfic i pot posseir una inspiració de tipus espiritual o bé una intenció crítico-reflexiva. Aquesta intenció gira al voltant de l’aplicació de l’art com a eina per a la transformació de la consciència i la societat. Ha realitzat diversos projectes pictòrics, murals i treballs artístics en col·laboració amb nens i estudiants d’art. 

Ha ensenyat meditació i ha impartit tallers creatius per a interns a centres penitenciaris, per a persones drogodependents, malalts de VIH-SIDA, immigrants, adults en alfabetització, dones víctimes de violència, gent gran, nens i joves amb trastorns de personalitat, etc.

A més de la seva labor pictòrica, Arturo Solari és Especialista en Art Teràpia Transdisciplinària (Institut ISPA, Barcelona), Facilitador Educatiu en Arts Expressives (Salve Regina University, Rhode Island, EEUU) i Educador Social (UNED, Girona).


Esp:
Artista plástico de origen mexicano nacido en 1969. De formación independiente, ha aprendido y trabajado en diversos estudios y talleres de artistas y maestros en México, España e Italia. Estudió un corto tiempo en el Instituto de Artes Visuales en Puebla, México y en la Escuela de Artes y Oficios de la Diputación de Barcelona en España.

Además de la pintura, ha experimentado con otras técnicas artísticas como el grabado, la serigrafía, la cerámica y el tapiz. Ha presentado más de un centenar de exposiciones individuales y colectivas en numerosos países. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas en diversos países de Europa y América así como en la India y Japón. 

Su obra tiene un marcado carácter autobiográfico y puede poseer una inspiración de tipo espiritual o bien una intención crítico-reflexiva. Esta intención gira en torno a la aplicación del Arte como instrumento para la transformación de la conciencia y de la sociedad. Ha realizado varios proyectos pictóricos, murales y trabajos artísticos en colaboración con niños y estudiantes de Arte.

Ha enseñado meditación e impartido talleres creativos para internos en centros penitenciarios, personas drogodependientes, enfermos de VIH-SIDA, inmigrantes, adultos en alfabetización, mujeres víctimas de violencia, gente mayor, niños y jóvenes con trastornos de personalidad, etc.

Además de su labor pictórica, Arturo Solari es Especialista en Arte Terapia Transdisciplinaria (Instituto ISPA, Barcelona), Facilitador Educativo en Artes Expresivas (Salve Regina University, Rhode Island, EEUU) y Educador Social (UNED, Girona).


Eng:
Artist born in 1969, from Mexican origin. Independently formed, he has learned and worked in several ateliers and workshops of artists and teachers in Mexico, Spain and Italy.
He studied a short time at the Institute of Visual Arts in Puebla, Mexico and the Barcelona Deputation Arts and Crafts School in Spain.

Apart from painting, he has worked with other techniques such as engraving, silk screening, ceramics and tapestry. Solari has presented more than a hundred solo and group exhibitions in numerous countries. His work is part of public and private collections on various countries of Europe and the Americas as well as in India and Japan.

His work may have an inspiration of spiritual order or a clear reflective/critical intention. This intention has to deal with the application of Art as an instrument for the transformation of consciousness and society. He has made various pictorial projects, murals and artistic works in collaboration with children and Art students.

He has taught meditation and creative workshops for inmates in penitentiary centres, substance abusers, HIV-AIDS ill, migrants, illiterate adults, women victims of violence, elderly, children and teenagers with personality disorders, etc. 

Apart from his pictorial work, Arturo Solari is a Specialist on Transdisciplinary Art Therapy (ISPA Institute, Barcelona), Expressive Arts Educational Facilitator (Salve Regina University, Rhode Island, USA) and Social Educator (UNED, Girona). 


His works at Can Pop Gallery

Wednesday, March 7, 2012

MARC PADROSA
Cat: "Marc Padrosa (Girona, 1978) utilitza la geometria per parlar de l’home, de la capacitat que té per generar espais simbòlics, escenaris mentals i, també, dels límits que troba aquesta raó ordenadora quan brega, per exemple, amb els imperatius de la matèria: és en aquest punt on les malles o les ortogonals esdevenen coses i, mitjançant el seu cosificar-se, se situen en aquell espai intermedi pascalià on viure amb certa dignitat encara sembla possible." Eudald Camps

Esp: "Marc Padrosa (Girona, 1978) utiliza la geometría para hablar del hombre, de la capacidad que tiene de generar espacios simbólicos, escenario mentales y, también, de los límites que encuentra esta razón ordenada cuando lidia, por ejemplo, con los imperativos de la materia : es en este punto dónde las mallas o las ortogonales devienen cosas y, mediante su cosificarse, se sitúan en ese espacio intermedio pascaliano dónde vivir con una cierta dignidad todavía parece posible." Eudald Camps

Eng: "Marc Padrosa (Girona, 1978) uses geometry to talk about man, about his ability to create symbolic spaces, mental scenarios and also the limits that this ordering reason when fight, for example, with the requirements of matter : it is at this point where the meshes or orthogonals become, through its reify themselves, are in that intermediate pascalian space to live with some dignity even seems possible." Eudald Camps